Α1 Θα μπορούσατε να μας πείτε ποια είναι η μουσική σας ιδιότητα;

Από τους 1112 μουσικούς που απάντησαν το ερωτηματολόγιο και επέλεξαν τουλάχιστον μία από τις παραπάνω ιδιότητες, το 99,3% δήλωσε την ιδιότητα "οργανοπαίχτης" (η φωνή συμπεριλαμβάνεται στα όργανα ειδίκευσης). Παράλληλα, το 27% δημιουργεί πρωτότυπο μουσικό υλικό, το 13% ασχολείται με την ενορχήστρωση μουσικού υλικού / μουσικών παραστάσεων και το 8,9% εργάζεται ως καλλιτεχνικός υπεύθυνος μουσικών προγραμμάτων.

Κάθε ποσοστό που παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα πρόκειται για ποσοστό επί τοις εκατό, επί του συνολικού δείγματος (1112 άτομα).