Α5 Μπορείτε να μας περιγράψετε το αντικείμενο της άλλης εργασίας σας;

Ανοιχτή ερώτηση που αφορά το 46,23% του συνόλου των ερωτηθέντων -514 άτομα- οι οποίοι στο ερώτημα Α4 απάντησαν ότι έχουν και άλλη πηγή εισοδήματος -κύρια ή δευτερεύουσα- πέραν της μουσικής.

Οι απαντήσεις περί απασχόλησης εκτός μουσικής έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, ειδικά σε συνδυασμό με την πληρότητα απασχόλησης / εισοδήματος στην παραπάνω ερώτηση.

Α Οι συμμετέχοντες δηλώνουν εργασία σε μία τεράστια γκάμα επαγγελμάτων, κάποια περισσότερο συναφή με τη μουσική (π.χ. διδασκαλία, είτε μουσικής είτε άλλων αντικειμένων, εργασία σε χώρους εστίασης / μουσικής επιτέλεσης, επαγγέλματα στον ευρύτερο χώρο της τέχνης και πολιτισμού) και άλλα σχετικά ασύνδετα (π.χ. επιχειρηματικός χώρος, θετικές επιστήμες, κατασκευαστική / μηχανική εργασία κ.α.).

Β Πολλοί δήλωσαν τη διδασκαλία της μουσικής ως εργασία πέρα από τη μουσική εκτέλεση. Αυτό το δεδομένο έχει ενδιαφέρον ως προς το πώς ο μουσικός ορίζει τη «μουσική ως δουλειά», όπου η διδασκαλία αναγνωρίζεται μεν ως τομέας που βασίζεται σε συναφείς ικανότητες, αλλά που διαφοροποιείται από το καθαρά «μουσικό επάγγελμα».

Γ Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι εκείνοι που απάντησαν ότι η μη-μουσική τους εργασία είναι συμπληρωματική και όχι κύρια πηγή εισοδήματος φαίνεται να εργάζονται σε άλλα εξίσου επισφαλή περιβάλλοντα (π.χ. ελεύθεροι επαγγελματίες, ντελίβερι, γραφίστες, ηχοληψία, οργανοποιΐα κλπ). Αντίθετα, εκείνοι για τους οποίους η μη-μουσική εργασία είναι η κύρια πηγή εισοδήματος φαίνονται να εργάζονται κυρίως σε μόνιμες θέσεις πλήρους απασχόλησης (κυρίως διδασκαλία σε δημόσια ιδρύματα, αλλά και θέσεις υπαλλήλου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα).