Α22 Μπορείτε να μας περιγράψετε το άλλο αντικείμενο σπουδών σας;

(Ανοιχτή ερώτηση που απευθύνεται στο 59,71% που απάντησε “Ναι” στην ερώτηση Α21)

Από τις απαντήσεις εκείνων που δήλωσαν σπουδές σε αντικείμενα εκτός τις μουσικής, αντιλαμβανόμαστε ότι οι εργαζόμενοι στο χώρο της μουσικής επιτέλεσης συνδυάζουν μία τεράστια γκάμα παράλληλων γνώσεων και δεξιοτήτων.

Α Πολλές από τις απαντήσεις έδωσαν έμφαση σε αντικείμενα που έχουν μία σχετική συνάφεια με τη μουσική, είτε ως επιτελεστική τέχνη (π.χ. θέατρο, χορός, ηχοληψία, οργανοποιΐα, φωτογραφία) είτε ως γενικότερο πολιτισμικό μόρφωμα (π.χ. ιστορία, φιλολογία, κοινωνικές επιστήμες), καθώς επίσης και ως παιδαγωγικό αντικείμενο.

Β Άλλες απαντήσεις περιλαμβάνουν αντικείμενα πιο απομακρυσμένα από το χώρο της μουσικής, άλλα επιστημονικά (π.χ. μηχανολογία, φυσικές επιστήμες, οικονομικά) και άλλα τεχνικά/ επαγγελματικά (π.χ. αισθητική, σπουδές γραμματέως, τεχνικός υπολογιστών, διδασκαλία οδήγησης).

Γ Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι αρκετοί συμμετέχοντες δήλωσαν πολλαπλά αντικείμενα δευτερευόντων σπουδών τα οποία δεν είχαν μεγάλη συνάφεια μεταξύ τους, π.χ. διοίκηση επιχειρήσεων και ψυχολογία, ηλεκτρολόγος μηχανικός και λαογραφία, ή γραφιστική και οινολογία.