Α24 Με ποιο τρόπο σας βοήθησε το αντικείμενο των σπουδών σας;

Εδώ έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι τρόποι με τους οποίους οι ερωτηθέντες επέλεξαν να εξηγήσουν τη σύνδεση των αντικειμένων σπουδών τους με την πρακτική της μουσικής. Οι περισσότερες απαντήσεις, ακόμα και εκείνες που εστίασαν σε αντικείμενα αρκετά απομακρυσμένα από τη μουσική, έδειξαν έναν ειλικρινή και βαθύ αναστοχασμό ως προς τη συνάφεια των αντικειμένων και δεξιοτήτων, και σε τελική ανάλυση, ως προς τη φύση της μουσικής επιτέλεσης.

Πιο συγκεκριμένα, μπορούμε να συνοψίσουμε τις συνάφειες που αναδείχθηκαν μέσα από τις παρακάτω κατηγοριοποιήσεις:

Συνάφεια αντικειμένου ως προς καλλιτεχνική και αισθητική παίδευση:

Εδώ συμπεριλαμβάνουμε απαντήσεις που έδωσαν έμφαση σε αντικείμενα πολύ στενά συνδεδεμένα με τη μουσική πράξη αυτή καθαυτή (π.χ. θέατρο, χορός, ηχοληψία, φιλολογία, οργανοποιία) ή και τη διδασκαλία της (π.χ. με σπουδές παιδαγωγικής).


Κατανόηση της μουσικής μέσω άλλων επιστημονικών κλάδων:

Μέσα από αυτές τις απαντήσεις, οι συμμετέχοντες ανέδειξαν μία γκάμα επιστημονικών γνώσεων που τους βοηθούν να αναλύσουν τη μουσική πιο σφαιρικά. Εδώ χωρίζουμε δύο βασικές υποκατηγορίες:

  • Συνάφεια με τη μουσική ως επιστήμη του ήχου και της πρόσληψής του (π.χ. μέσω μαθηματικών, φυσικής, βιολογίας)

  • Ερευνητική κατανόηση της μουσικής ως πολιτισμικού μορφώματος (π.χ. μέσω κοινωνικών και πολιτισμικών σπουδών, γεωγραφίας, ιστορίας)


Διαμόρφωση του μουσικού ως επιτελεστικού υποκειμένου:

Εδώ συμπεριλαμβάνουμε αντικείμενα που, αν και μη στενά συναφή ως προς τη μουσική, οι απαντώντες έδειξαν ότι σχετίζονται με ικανότητες που τους βοηθούν ως μουσικούς εκτελεστές (π.χ. σωματικά μέσω ΤΕΦΑΑ, πολεμικών τεχνών ή διατροφολογίας, απεύθυνση προς το κοινό μέσω δημοσιογραφίας, γλωσσική ικανότητα στο τραγούδι μέσω γλωσσολογίας)


Γενικές γνώσεις και μεθοδολογία επιμονής και μελέτης:

Μεγάλος αριθμός απαντήσεων έδωσε έμφαση στο ρόλο που παίζει η ενασχόληση με άλλα αντικείμενα σπουδών στην καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως η οργάνωση της μελέτης, η μεθοδικότητα και γενικότερα η πρόσληψη και ταξινόμηση γνωσιακών ερεθισμάτων (π.χ. μέσω μηχανολογίας, ψυχολογίας, φιλοσοφίας, ιατρικής)


Γνωριμίες, τεχνικές γνώσεις και διαχείριση πόρων:

Εδώ συνοψίζουμε απαντήσεις όπου αναδείχθηκε η συνάφεια μεταξύ ενός δευτερογενούς αντικειμένου σπουδών και δεξιοτήτων που βοηθούν συμπληρωματικά την ανάπτυξη μίας μουσικής σταδιοδρομίας, όπως μάρκετινγκ, οικονομικά, διαφήμιση, πληροφορική, και σχέδιο.


Λύση βιοπορισμού ώστε να ασχοληθούν με μουσική:

Αρκετές απαντήσεις συνδύασαν την εκπαίδευση σε άλλα αντικείμενα με εργασιακές διεξόδους ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα να αφοσιωθούν στη μουσική πράξη χωρίς να εξαρτώνται

βιοποριστικά από αυτήν. Αυτές οι απαντήσεις είχαν λιγότερη σχέση με το δευτερογενές αντικείμενο αυτό καθε αυτό. Πάντως κάποια αντικείμενα που αναφέρθηκαν ως παράδειγμα ήταν: οικονομικά, μηχανουργία, νοσηλευτική, φαρμακευτική, μακιγιάζ.


Βοήθησε στον προσανατολισμό προς τη μουσική μέσα από την απόρριψη ενός άλλου αντικειμένου:

Λίγες αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρουσες απαντήσεις εστίασαν στο πώς η σύντομη ενασχόληση/σπουδή σε άλλο κλάδο βοήθησε τους συμμετέχοντες να συνειδητοποιήσουν ότι προτιμούν να ασχοληθούν αποκλειστικά με τη μουσική. Παραδείγματα ανέφεραν αντικείμενα όπως νομική, αρχιτεκτονική και διοίκηση.