Α10 Ποιος είναι ο τύπος εργοδοσίας όπου απασχολείστε συνήθως;

(ερώτηση πολλαπλής επιλογής)

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων απάντησε ότι απασχολείται σε επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε ποσοστό 78,1%. Σημαντικό ποσοστό συγκεντρώνουν ως εργοδότες οι πολιτιστικοί σύλλογοι και οι συνεταιρισμοί με 46%, ακολουθούν οι δημόσιοι φορείς (δήμοι, περιφέρειες κ.α.) με 33,1% και οι εκκλησιαστικοί φορείς (θρησκευτικές εορτές, πανηγύρια) με 8%. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα ποσοστό 18,1% του δείγματος είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, διαθέτουν δηλαδή μπλοκάκι, ενώ το 18,2% έχει έσοδα από δωρέες ή εισφορές (καπέλο, εργασία στο δρόμο κ.α.).