βιβλιογραφία

  1. Tsioulakis, I. (2020). Musicians in Crisis: Working and Playing in the Greek Popular Music Industry. New York: Routledge.


  1. De Voldere, Ι., Fraioli, Μ., Blau, Α., Lebert, S., Amann, S., Heinsius, J. (2021). Cultural and creativesectors in post COVID-19 Europe. Crisis effects and policy recommendations [online]. [πρόσβαση Φεβρουάριος 2021].


  1. Δαφέρμος, Β. (2005). Κοινωνική Στατιστική με το SPSS. Αθήνα: Ζήτη.


  1. Ανδρίκος, Ν. (2018). Οι Λαϊκοί Δρόμοι στο Μεσοπολεμικό Αστικό Τραγούδι, Σχεδίασμα Λαϊκής Τροπικής Θεωρίας. Αθήνα: Τόπος.


  1. Fair Internet, (2016). Give Performers their Fair Share. Campaign Presentation [online]. [πρόσβαση Αύγουστος2020].


  1. Heal Legal, Το διεθνές σύστημα προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, [online]