Γυναίκες και μουσική ως αποκλειστική ή μη πηγή εισοδήματος