Τόπος διαμονής και φύλο

Από τον καταγεγραμμένο πληθυσμό των 1100 ατόμων που συμπλήρωσαν επαρκώς το ερωτηματολόγιο σε ό,τι αφορά την ηλικία, το 37,36% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 31 έως 40 ετών. Το 25,18 % ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 41 έως και 50 ετών, το 23,36% είναι κάτω των 30 ετών και 14,09% είναι πάνω από 51 ετών. Προκύπτει από τα στοιχεία ότι η έρευνα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ηλικιακών παραδειγμάτων με το νεότερο συμμετέχοντα να έχει γεννηθεί το 2004 (16 ετών) και το μεγαλύτερο να έχει γεννηθεί το 1944 (76 ετών).

Στην καταγραφή που έγινε σχετικά με το φύλο των ατόμων που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, 72,21% δήλωσαν ότι είναι άνδρες και 27,34% δήλωσαν ότι είναι γυναίκες. Στις πιθανές απαντήσεις, οι συμμετέχοντες είχαν την επιλογή “Άλλο” ως προς την ταυτότητά του φύλου τους, αλλά δε δήλωσε κάποιο άτομο αυτή την επιλογή γι’ αυτό δεν παρουσιάζεται στον πίνακα. 0,45% του δείγματος δεν θέλησε να απαντήσει.

Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος της έρευνας καταγράφεται γύρω από τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, στο νομό Αττικής όπου βρίσκεται η Αθήνα και στην Κεντρική Μακεδονία, όπου βρίσκεται η Θεσσαλονίκη. Θεωρούμε ότι αυτή η έρευνα δεν αρκεί για να εξαντλήσει ή έστω να περιγράψει επαρκώς το θέμα του λαϊκού πολιτισμού και της συμβολής του εκτός των δύο μεγάλων αστικών κέντρων, το οποίο χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

Τόπος διαμονής και φύλο

Τρεις στις τέσσερεις γυναίκες του δείγματος ζουν στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το ίδιο ισχύει για δύο στους τρεις άνδρες μουσικούς. 1,41% των γυναικών και 2,59% των ανδρών που απάντησαν έχουν μόνιμο τόπο διαμονής στο εξωτερικό, αλλά δραστηριοποιούνται και στην Ελλάδα.

Τόπος διαμονής και φύλο

Το σχεδιάγραμμα δείχνει την κατανομή των δύο φύλων ανά περιφέρεια. Γίνεται εμφανές πως συνολικά αριθμητικά η παρουσία των ανδρών είναι πιο μεγάλη από αυτή των γυναικών, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής.