Φύλο και Ηλικία

Από τον καταγεγραμμένο πληθυσμό των 1100 ατόμων που συμπλήρωσαν επαρκώς το ερωτηματολόγιο σε ό,τι αφορά την ηλικία, το 37,36% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 31 έως 40 ετών. Το 25,18 % ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 41 έως και 50 ετών, το 23,36% είναι κάτω των 30 ετών και 14,09% είναι πάνω από 51 ετών. Προκύπτει από τα στοιχεία ότι η έρευνα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ηλικιακών παραδειγμάτων με το νεότερο συμμετέχοντα να έχει γεννηθεί το 2004 (16 ετών) και το μεγαλύτερο να έχει γεννηθεί το 1944 (76 ετών).

Στην καταγραφή που έγινε σχετικά με το φύλο των ατόμων που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, 72,21% δήλωσαν ότι είναι άνδρες και 27,34% δήλωσαν ότι είναι γυναίκες. Στις πιθανές απαντήσεις, οι συμμετέχοντες είχαν την επιλογή “Άλλο” ως προς την ταυτότητά του φύλου τους, αλλά δε δήλωσε κάποιο άτομο αυτή την επιλογή γι’ αυτό δεν παρουσιάζεται στον πίνακα. 0,45% του δείγματος δεν θέλησε να απαντήσει.

Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος της έρευνας καταγράφεται γύρω από τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, στο νομό Αττικής όπου βρίσκεται η Αθήνα και στην Κεντρική Μακεδονία, όπου βρίσκεται η Θεσσαλονίκη. Θεωρούμε ότι αυτή η έρευνα δεν αρκεί για να εξαντλήσει ή έστω να περιγράψει επαρκώς το θέμα του λαϊκού πολιτισμού και της συμβολής του εκτός των δύο μεγάλων αστικών κέντρων, το οποίο χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

Ο μεγαλύτερος όγκος του δείγματος, ανεξαρτήτως φύλου, καταγράφεται στην ηλικιακή κατηγορία 31 ως 40 ετών. Η διαφορά ανάμεσα στα φύλα είναι ότι στην ηλικιακή κατηγορία 21 έως 30 ετών έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος των γυναικών, ενώ στους άνδρες καταγράφεται μεγαλύτερο ποσοστό στις ηλικίες 41 έως 50. Από τα 51 έτη και πάνω, βλέπουμε σαφή μείωση του πληθυσμού των γυναικών σε σχέση με αυτόν των ανδρών.

Συγκεκριμένα, οι γυναίκες μουσικοί εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά (κατ’ αναλογία με τον πληθυσμό τους) στις δύο μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες ενώ μόλις 8,31% του πληθυσμού τους καταγράφεται στην ηλικιακή κατηγορία “από 51 ετών και πάνω”.

Πιθανολογούμε ότι αυτό συμβαίνει για δύο λόγους:

  • α) οι γυναίκες αποσύρονται πιο σύντομα από τον εργασιακό χώρο

  • β) έχουμε περισσότερες γυναίκες επαγγελματίες μουσικούς στις νεότερες γενιές.