Τόπος διαμονής και ηλικία / Η μουσική ως αποκλειστική πηγή εσόδων ή όχι