Τόπος διαμονής και χρόνια εργασίας / Εισοδηματικές κλίμακες των αμιγώς μουσικών